2837/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 1270/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2014 thông qua việc mở 02 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Si La tại tỉnh Lai Châu và dân tộc Pu Péo tại tỉnh Hà Giang vào Quý IV năm 2014.
Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện.
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2014 cấp qua Văn phòng Bộ (theo dự toán được phê duyệt).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang, Lai Châu;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, Hg10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác