2838/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập hồ sơ đề nghị công nhận các xã ATK thuộc huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4790/VPCP-V.III ngày 24/6/2015 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Công văn số 528/UBND- VX ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) đề nghị có ý kiến về việc lập hồ sơ công nhận các xã ATK của Trung ương thời kỳ kháng chiến chống Pháp (đợt 2) tại tỉnh Lạng Sơn, gồm 04 xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Sơn (xã Long Đống, xã Chiêu Vũ, xã Chiến Thắng, thị trấn Bắc Sơn) và 05 xã thuộc huyện Tràng Định (xã Đề Thám, xã Tri Phương, xã Chí Minh, xã Đội cấn, xã Hùng Minh). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Các điểm di tích lịch sử - văn hóa tại các xã và thị trấn thuộc huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định là các di tích gắn với lịch sử đất nước giai đoạn trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Kháng chiến chống Pháp (ví dụ như di tích lịch sử quốc gia đèo Tam Canh, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn thuộc Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn,..Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận các xã An toàn khu (ATK) cách mạng của tỉnh Lạng Sơn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng họp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- S VHTTDL tỉnh Lạng Sơn;
-Lưu: VT, DSVH,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác