2838/QĐ-BTC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tiểu ban Tuvên truyền và quảng bá phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TUẦN “ĐẠI ĐOÀN KẾT ASEAN - MỘT TẤM NHÌN,
MỘT BẢN SẮC, MỘT CỘNG ĐỒNG”

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch khung số 2618/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Tuần “Đại’’ đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Xét đề nghị của của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và quảng bá phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm các thành viên sau:
1. Ông Trần Đăng Khoa, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban.
2. Bà Vũ Kiều Trinh, Trưởng phòng, Ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Phó Trưởng Tiếu ban.
3. Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông; Thành viên Ban Tổ chức, Phó Trưởng Tiểu ban.
4. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành, viên Ban Tổ chức, Thành viên.
5. Đại diện Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
6. Ông Hoàng Như Hoa - Phó Trưởng ban Ban Biên tập tin trong nước Thông tấn xã Việt Nam, Đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
7. Ông Hoàng Văn Hồng - Phụ trách Trung tâm Thông tin Dữ liệu, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.
Điều 2. Tiểu ban Tuyên truyền và quảng bá có nhiệm vụ :
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt.
- Tố chức thực hiện và xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tố chức.
Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm-vụ của Tiếu ban trích từ kinh phí tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo dự toán được duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 5;
 - BT- Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, LVHDL, A.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác