2839/QĐ-BTC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết, an ninh phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TUẦN “ĐẠI ĐOÀN KẾT ASEAN - MỘT TẤM NHÌN,
MỘT BẢN SẮC, MỘT CỘNG ĐỒNG”
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch khung số 2618/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Tuần “Đại’’ đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Xét đề nghị của của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết, an ninh phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm các thành viên sau:
1. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban.
2. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Phó Trưởng Tiểu ban.
3. Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Phó Trưởng Tiểu ban.
4. Bà Toán Thị Hương, Chánh Văn phòng Bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức,
5. Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
6. Ông Nguyễn Văn Mỹ - Trưởng ban Á - Phi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
7. Thượng tá Vũ Đức Hạnh - Phó Trưởng phòng an ninh, văn học nghệ thuật, Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục an ninh II. Bộ Công an, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân - Kế toán trưởng Văn phòng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên
Điều 2. Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết, an ninh có nhiệm vụ :
- Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động của Tiểu ban trong công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, an ninh trình Trưởng Ban Tố chức phê duyệt đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch và xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tố chức.
Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban trích từ kinh phí tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo dự toán được duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Thủ trường các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, LVHDL, A.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác