2840/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Đuông, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3863/UBND- VX3 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đuông thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Đuông để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ để lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Đuông, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Đuông./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác