2840/QĐ-BTC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tiểu ban Nội dung phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TUẦN “ĐẠI ĐOÀN KẾT ASEAN - MỘT TẤM NHÌN,
MỘT BẢN SẮC, MỘT CỘNG ĐỒNG”

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch khung số 2618/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Tuần “Đại’’ đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Xét đề nghị của của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nội dung phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm các thành viên sau:
1. Ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Vàn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban.
2. Ông Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Tiếu ban.
3. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức. Phó Trưởng Tiểu ban.
4. Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
5. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
6. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
7. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
8. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tố chức, Thành Viên.
9. Ồng Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tố chức. Thành viên.
10. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức. Thành viên,
11. Bà Phan Thị Kim Dung, Giám đốc Thư viện Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
12. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Thành, viên Ban Tố chức, Thành viên.
13. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên
14. Bà Đỗ Hồng Xoan, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
15. Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Thành viên.
16. Bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.
17. Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu các Làng dân tộc, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.
Điều 2. Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ:
- Tố chức thực hiện Kế hoạch tống thế và Kế hoạch chi tiết các nội dung hoạt động đã được phê duyệt.
- Xử lý công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức.
Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban nằm trong kinh phí tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo dự toán được duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàv./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, LVHDL, A.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác