2848/BVHTTDL-TCTDTT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc báo cáo tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

 

 Kính gửi:

                           - Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

                              Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường;

                           - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 5596/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 7 năm 2012 về việc báo cáo tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình, kết quả 2 năm  triển khai thực hiện Chiến lược tại ngành, địa phương mình và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung báo cáo gồm các vấn đề chủ yếu như sau:

- Việc tổ chức quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược.

- Kết quả triển khai xây dựng các văn bản, đề án trọng điểm.

- Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo xin gửi về Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 31 tháng 08 năm 2012, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: nguyenhongminh-vhttdl@chinhphu.vn hoặc qua số Fax: 04.3733.1198./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, TCTDTT, (NHM 80).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác