2848/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm ảnh tại Thái Lan

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM ẢNH TẠI THÁI LAN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Trường Đại học Rachaphat tại tỉnh Uđonthani (Thái Lan), tổ chức triển lãm ảnh quảng bá về Việt Nam vời chủ đề "Việt Nam: quá khứ và hiện tại" tại Trường, nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Thời gian: từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2009.

Điều 2. Về chi phí:

Phía Thái Lan chịu chi phí về địa điểm tổ chức, lễ tân khai mạc và bảo vệ; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí làm ảnh và khung, panô treo ảnh, trưng bày, chi phí vận chuyển, dịch sang tiếng Thái giới thiệu triển lãm và chú thích ảnh (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2009 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- L ưu: VT, HTQT, NBH.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác