2849/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuẩn bị không gian giới thiệu thông tin du lịch và quảng bá Việt Nam tại hội chợ Văn hóa và Du lịch ASEAN, Hàn Quốc

BÁ VIỆT NAM TẠI HỘI CHỢ VĂN HÓA VÀ DU LỊCH ASEAN, HÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hơp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hơp tác quốc tế chủ trì việc chuẩn bị không gian trưng bầy giới thiệu thông tin du lịch và quảng bá Việt Nam tại Hội chợ Văn hóa và Du lịch ASEAN tại Seoul, Hàn Quốc.

Thời gian: từ ngày 23/9 - 29/9/2009.

Điều 2. Về kinh phí:

Kinh phí thiết kế khu trưng bày, in phóng ảnh, bản quyền ảnh, biên tập và dịch tiêu đề tiếng Anh, các ấn phẩm quảng bá, hiện vật trưng bày triển lãm và cước vận chuyển do Cục Hơp tác quốc tế chi bằng nguồn ngân sách xúc tiến quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo)

- Lưu: VT. HTQT, NPL8

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác