284/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ trưng bày và giao lưu thư pháp Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Giao lưu văn hóa Việt-Trung và Hội Thư pháp UNESCO tổ chức "Trưng bày và giao lưu Thư pháp Trung quốc", nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc và Năm hữu nghị Việt - Trung 2010.

Thời gian: từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phí:

- Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung chịu chi phí trưng bày;

- Thư viện Quốc gia Việt Nam đảm nhiệm chi phí khánh tiết và lễ tân khai mạc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Câu lạc bộ Giao lưu văn hóa Việt-Trung, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều

- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT. NBH. 6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác