2851 /QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam lần thứ I-Hà Nội, 2010

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hà Nội, 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hà Nội, 2010 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó trưởng ban.

4. Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.
5. Ông Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy

viên.
6. Ông Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, ủy viên.

7. Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam, ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hà Nội, 2010 tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1,3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT , ĐA, DA(12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác