2856/BVHTTDL-PC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Báo cáo đánh giá 2 năm việc thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 8/9/2008 về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch

 Kính gửi:   

- Các đơn vị trực thuộc Bộ

 - Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/9/2008 về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị, công tác pháp chế ngành đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, hoạt động soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã được tổ chức, triển khai trong các đơn vị. Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế như một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo quy trình và tiến độ về thời gian, sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc soạn thảo chưa chặt chẽ, việc kiểm tra, đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa tiến hành thường xuyên.

Để phát huy những kết quả đạt được, phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai và đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL.

Nội dung báo cáo cần bám sát nội dung của Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL, cụ thể:

1. Về tổ chức pháp chế và cán bộ làm công tác pháp chế: số cán bộ làm công tác pháp chế đã đủ so với định biên, đã bố trí cán bộ làm công tác pháp chế hoặc kiêm nhiệm tại cơ quan.
2. Về công tác xây dựng pháp luật: thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( việc đề xuất xây dựng chương trình văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, tổ chức nghiên cứu, khảo sát, viết dự thảo, xin ý kiến đóng góp (tổ chức hội thảo lấy ý kiến trực tiếp, đăng dự thảo trên website), ý kiến thẩm định, trình ký văn bản).

3. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: phổ biến văn bản mới ban hành, phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ, Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành.

4. Về công tác rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá và tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành tại địa phương.

5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác pháp chế.

6. kinh phí cho công tác pháp chế nói chung và hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói riêng.

7. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ( Vụ Pháp chế ) trước ngày 15/9/2010. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp xây dựng báo cáo chuẩn bị hội thảo đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Lưu: VT, PC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác