2857/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Hướng dẫn số 157- HD/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ; nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và phối hợp các sở, ban, ngành triến khai tố chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) như sau:
1. Bám sát nội dung Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan cụm cổ động, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, màn hình cổ động trước, trong và sau dịp kỷ niệm, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc; các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm:
- Khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đqi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
-Giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền của địa phương, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan toả rộng, tự hào,
tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
2. Chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch để phục vụ nhân dân, tạo không khí phấn khởi thiết thực, an toàn; tổ chức chiếu phim về đề tài Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các kênh truyền hình của tỉnh, thành phố và tại các rạp chiếu phim, các đội chiếu bóng lưu động.
Báo cáo kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hoá cơ sở) trước ngày 10 tháng 9 năm 2015./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VHCS, QH.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác