2857/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng về việc phối hợp với Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch

Ngày 05/8/2011, tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về thực hiện chủ trương phối hợp với Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc, Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và Văn phòng.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Trong thời gian qua, việc phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam qua kênh truyền hình du lịch được duy trì với thời lượng 18/24 tiếng trong ngày, bước đầu đáp ứng được mục tiêu tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam, qua đó thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển du lịch, do đó cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh kênh truyền hình du lịch.

2) Thành lập Hội đồng tư vấn, bảo trợ và cung cấp thông tin kênh truyền hình du lịch (thành phần: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Điện ảnh và Vụ Kế hoạch, Tài chính). Giao Tổng cục Du lịch chủ trì đề xuất Hội đồng tư vấn trình Lãnh  đạo Bộ xem xét, quyết định.

3) Yêu cầu về nội dung phát trên kênh du lịch Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam:

- Đảm bảo yêu cầu về nội dung tư tưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2020, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

- Không đưa các vấn đề nhạy cảm (nội dung này dành cho các báo, kênh truyền hình khác) và phản cảm lên sóng (như đấu bò, ăn trâu, chọi trâu...). Cần tập trung vào các chuyên đề về văn hóa, du lịch, thể thao.

- Phát triển du lịch chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu theo hướng:

+ Đa dạng sản phẩm du lịch;

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, du lịch biển đảo, di sản, làng nghề... và cung cấp dịch vụ du lịch; thương hiệu sản phẩm;

+ Mở rộng thị trường du lịch Việt Nam;

+ Quảng bá bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới;

+ Tăng cường năng lực đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam;

+ Thực hiện: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam.

+ Đưa thông tin du lịch nước ngoài để mở rộng tri thức, kinh nghiệm về văn hoá, du lịch... các nước trên thế giới, tuy nhiên cần phải xác định, cân đối tỷ trọng về thời lượng, thời điểm phát trong ngày cho hợp lý.

4) Đẩy mạnh, kêu gọi xã hội hóa kênh truyền hình dưới nhiều hình thức theo nguyên tắc đầu tư và hiệu quả thu được. Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ một phần kinh phí làm chương trình cho kênh truyền hình du lịch Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam.

5) Đề án "Duy trì kênh truyền hình Du lịch, tăng cường chất lượng nội dung" thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 không tổ chức đấu thầu. Giao kinh phí trực tiếp cho Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam thực hiện trên cơ sở nội dung được Hội đồng tư vấn phối hợp với Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam thông qua:

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện việc quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành về tài chính.

- Giao Tổng cục Du lịch đề xuất nội dung bảo trợ thông tin để Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam làm chương trình phát trên Kênh truyền hình du lịch và giám sát các nội dung thực hiện. Theo quy định của Luật Báo chí, Truyền hình cáp chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung phát trên truyền hình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:     

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đài Truyền hình Việt Nam (để phối hợp);

- Truyền hình cáp

- Các đơn vị: TCDL; Cục: HTQT, ĐA; Vụ: KHTC, PC; Trung tâm ĐATTDLVN (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác