2858/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Nhà hát Tuổi trẻ đón đoàn Nhà hát Nghệ thuật Nhi đồng Trung Quốc sang biểu diễn vở "Tây Du Ký" tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/ND-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Nhà hát tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Nhà hát tuổi trẻ đón đoàn Nhà hát nghệ thuật nhi đồng Trung Quốc gồm 55 nghệ sỹ, diễn viên sang biểu diễn vở tạp kỹ thiếu nhi "Tây Du Ký" tại Việt Nam từ ngày 25/11/2010 đến ngày 09/12/2010.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Trung Quốc chi phí visa, bảo hiểm, vận chuyển khứ hồi quốc tế Bắc Kinh - Hà Nội - Bắc Kinh, chi phí vận chuyển đạo cụ, trang thiết bị biểu diễn tới cửa khẩu Lạng Sơn.

- Nhà hát Tuổi trẻ chi phí ăn, ở, đi lại nội địa, địa điểm và tổ chức biểu diễn cùng các chi phí khác cho chuyến biểu diễn giao lưu văn hóa giữa hai Nhà hát.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, Cục HTQT (1), VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác