2859/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại “Hội nghị thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát hành-phổ biến phim giai đoạn 2012-2015”

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát hành-phổ biến phim giai đoạn 2012-2015”. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Văn hóa-Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh; Cục, Vụ chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Công ty, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng của các tỉnh/thành trong cả nước và một số cơ sở điện ảnh nhà nước và tư nhân.

Hội nghị đã nghe các đại biểu trình bày 16 tham luận và ý kiến phát biểu. Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái kết luận:

1. Thống nhất quan điểm quản lý:

- Khẳng định Điện ảnh Việt Nam là nền điện ảnh dân tộc và cách mạng, có vai trò quan trọng trong việc thể hiện bản sắc văn hóa và những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

- Quản lý Điện ảnh Việt Nam không phân biệt điện ảnh nhà nước và điện ảnh tư nhân; trong lĩnh vực phổ biến-phát hành phim, không phân biệt giữa đơn vị sự nghiệp và đơn vị kinh doanh, giữa các thể loại phim (phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình...).

- Xác định phát hành-phổ biến phim là một trong những công đoạn quan trọng đối với sự phát triển của Điện ảnh Việt Nam.

- Nhà nước đảm bảo các chính sách đầu tư cho lĩnh vực Điện ảnh theo quy định tại Luật Điện ảnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Điện ảnh, các Nghị định và văn bản dưới luật đối với hoạt động điện ảnh, trong đó có khâu phát hành-phổ biến phim và chỉ đạo thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

2. Về cơ chế, chính sách:

a. Nhiệm vụ của Cục Điện ảnh

- Nâng cao vai trò quản lý, quan tâm đến việc định hướng, điều tiết nguồn phim đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, tạo điều kiện cho các Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng địa phương hoạt động thường xuyên. Định kỳ hàng năm vào dịp kỷ niệm 30/4, tổ chức Tuần phim Việt Nam trong cả nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ, chính sách cho các đội chiếu bóng lưu động, chỉ tiêu và định mức buổi chiếu, định biên đội chiếu bóng lưu động phù hợp với hoàn cảnh của địa phương, vùng miền; ưu tiên việc đáp ứng nhu cầu điện ảnh của đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

- Duy trì các lớp tập huấn nhằm củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phát hành-phổ biến phim ở địa phương từ khâu quản lý, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác tuyên truyền quảng cáo phim.

- Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ Bảy để góp phần đảm bảo nguồn phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Làm việc với các đơn vị có liên quan đề xuất khôi phục mục tiêu về điện ảnh trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn sau năm 2015 để đảm bảo đầu tư của Nhà nước đối với rạp, máy chiếu phim rạp, máy chiếu lưu động, máy chiếu video, xe chiếu bóng lưu động tại các địa phương còn gặp khó khăn.

- Phát hiện, tôn vinh và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực phát hành-phổ biến phim.

b. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc các cán bộ điện ảnh thuộc các Công ty, Trung tâm Điện ảnh chủ động khảo sát, học tập các mô hình, điển hình điện ảnh tại nước ngoài bằng nguồn kinh phí của địa phương và sự hỗ trợ của ngành.

3. Về mô hình tổ chức và thiết chế điện ảnh: 

a. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh/thành:

- Thống nhất mô hình quản lý các đội chiếu bóng lưu động tại cấp tỉnh.

- Thống nhất về mô hình đơn vị sự nghiệp có thu lĩnh vực điện ảnh là “Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng” hoặc “Trung tâm Điện ảnh”, không xóa bỏ hay sáp nhập Trung tâm Điện ảnh với các Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch khác.

- Thực hiện quy định tại các Luật và Nghị định về điện ảnh, rạp chiếu phim là một trong những thiết chế văn hoá chủ yếu tại mỗi địa phương.

b. Cục Điện ảnh nghiên cứu và xây dựng lộ trình thay thế việc chiếu phim nhựa 35mm bằng các thiết bị kỹ thuật theo xu hướng phát triển điện ảnh hiện nay để áp dụng cho khu vực phát hành phim và chiếu bóng. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Hội Điện ảnh Việt Nam;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Sở VHTTDL;

- Cty (TT) ĐA các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị điện ảnh;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (250).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác