285/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo về bản quyền của người biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo về “Quyền của người biểu diễn" trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về sở hữu trí tuệ Việt Nam và Thụy Sỹ

Thời gian và địa điểm: Tại Hà Nội: ngày 27/01/2010

Tại thành phố Hồ Chí Minh: ngày 29/01/2010

Điều 2. Về kinh phí: Dự án chi phí tổ chức Hội thảo, chi phí cho báo cáo viên đến từ Nhật Bản. Cục Bản quyền tác giả chi phí về tặng phẩm, một buổi tiệc chiêu đãi báo cáo viên, cán bộ dự án và ban tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:   

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT.MT.05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác