285/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 285/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 01 năm 2013 Về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án t chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 (theo chi tiết Đề án đính kèm).

Điều 2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành, các cơ quan có liên quan trực tiếp thực hiện Đề án.

Điều 3. Kinh phí thực hiện theo nội dung Đề án từ ngân sách Nhà nước cp hàng năm cho Cục Nghệ thuật biểu diễn, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương; kinh phí của địa phương đăng cai và huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng;

- TT Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, NTBD, Thg.150

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác