2861/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hoá xuất khấu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.
- Địa điểm: tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian tố chức: trong quý III và quý IV năm 2014.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Văn phòng Bộ năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.CC.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác