2861/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v ngày tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Cạn”;
Căn cứ Kế hoạch số 2058/KH-BVHTTDL ngàỵ 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày-hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX- năm 2015.
Điều 2. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và Điều lệ, thành lập Ban Tổ chức, trọng tài và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT.VHDT, Hg10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác