2862/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn thuộc Hãng truyền hình ARD (Đức) vào Việt Nam thực hiện chương trình giới thiệu nghệ thuật xiếc của Việt Nam và phong cảnh du lịch Sapa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì đón và tổ chức hướng dẫn đoàn làm phim thuộc Hãng truyền hình ARD (Đức) vào Việt Nam thực hiện chương trình giới thiệu nghệ thuật xiếc Việt Nam và phong cảnh du lịch Sapa.

Thời gian: Ngày 6/09 đến 30/09/2010

Địa điểm: Hà Nội, Lào Cai.

Về kinh phí: Mọi chi phí do phía đoàn chịu toàn bộ

Điều 2. Cục Hợp tác quốc tế thực hiện hướng dẫn mọi thủ tục, mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng chỉ được xuất khỏi Việt Nam sau khi được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1243/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2010 về việc đón đoàn làm phim ARD (Đức) vào Việt Nam hoạt động.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Cục A18 -Bộ Công An;

-Cục A25 -Bộ Công An;

-Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai;

-Sở ngoại vụ tỉnh Lào Cai;

-Lưu: VT, HTQT , ĐHT 7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác