2863/VPCP -KTTH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3 (AI GAMES III)

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn Cứ Nghị định 185/2007 NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ- BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà thứ 3 tại Việt Nam;

(Căn Cứ Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về  “Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn 2001- 2010;

Căn cứ Chỉ thị 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Xét đề nghị Giám đốc Trung tâm Điều hành AI  Games III

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại AI Games III với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cấm hút thuốc lá ở nơi tập luyện và thi đấu của AI  Games III, nơi làm việc của các cơ quan quản lý, điều hành AI Games III. Treo biển hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá"  tại các địa điểm nêu trên.

2. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá có gắn với mục đích quảng cáo sản phẩm thuốc lá tại AI Games III.

3. Tuyên truyền, vận động huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên và các đối tượng khác tham gia AI Games III không hút thuốc lá.

4. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá với các hoạt động tuyên truyền về AI Games III.

Điều 2. Giao Trung tâm Điều hành AI Games III chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây đựng Chương trình AI Games III Không thuốc lá trình Ban Tổ chức phê duyệt để triển khai thực hiện.

Kinh phí thực hiện Chương trình do Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam hỗ trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games II, Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức AI Games III, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Trưởng BTCAIG3 (để b/c);

Văn phòng WHO tại Việt Nam;

- VINACOSH;

- Lưu; VT, TTĐHAIG3 (50).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác