2865/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong Lễ Hội Dạ Cổ Hoài Lang.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP TRONG LỄ HỘI DẠ CỔ HOÀI LANG.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, tổ chức ba đêm biểu diễn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, trong thời gian diễn ra Lễ Hội Dạ Cổ Hoài Lang năm 2009 tại thị xã Bạc Liêu.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Lưu: VT. NTBD (08, H.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác