2865/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về tổ chức các trại sáng tác

Ngày 01 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tổ chức các Trại sáng tác. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm hỗ trợ sáng tác.

Sau khi nghe Phó giám đốc phụ trách Trung tâm hỗ trợ sáng tác báo cáo về tình hình mở trại sáng tác và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Thời gian qua, việc hỗ trợ sáng tác thông qua hình thức mở trại sáng tác tại các Nhà sáng tác chủ yếu tạo điều kiện về cơ sở vật chất để văn nghệ sỹ sáng tác, thiếu liên hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các Hội văn học, nghệ thuật của Trung ương và địa phương trong định hướng chủ đề, tư tưởng, đặt hàng đầu vào và đầu ra cho sáng tác nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng các tác phẩm và tính hiệu quả của việc mở trại sáng tác, phải có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

2)     Giao Trung tâm hỗ trợ sáng tác:

- Báo cáo đánh giá hiện trạng toàn diện tình hình cơ sở vật chất phục vụ hỗ trợ sáng tác, nhu cầu, khả năng, phương án khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đến 2015-2020, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/8/2012.

- Là đầu mối tổng hợp đề xuất kế hoạch tổ chức Trại sáng tác hàng năm, báo cáo Vụ Kế hoạch, Tài chính trình lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành kế hoạch của năm sau chậm nhất trước 31 tháng 8 của năm trước.

- Hàng năm tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết công tác hỗ trợ sáng tác có sự tham gia của các cơ quan quản lý nghệ thuật, các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng được nhiệm vụ hỗ trợ sáng tác văn học, nghệ thuật trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 23/NQ-TW.

- Rà soát đầu tư có trọng điểm, điều chỉnh cách làm phù hợp, hiệu quả hơn.

3) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hoá cơ sở:

- Hàng năm trước 30/7 làm việc với các hội chuyên ngành về đề tài, đặt hàng đối tượng cho sáng tác nghệ thuật cần hỗ trợ qua tổ chức Trại sáng tác, tổng hợp gửi Trung tâm hỗ trợ sáng tác.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động sáng tác qua hình thức mở Trại đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có địa chỉ áp dụng, phát huy hiệu quả trại sáng tác.

4) Đề nghị các hội văn học, nghệ thuật liên quan:

- Phối hợp, rà soát, lựa chọn, đề xuất chủ đề, nội dung, đối tượng cần hỗ trợ sáng tác qua hình thức mở Trại sáng tác, thống nhất với các Cục chuyên ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kế hoạch mở trại sáng tác hàng năm gửi Trung tâm hỗ trợ sáng tác tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

- Bình chọn ít nhất 01 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc sau khi kết thúc trại sáng tác báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát huy, hỗ trợ sáng tác, hình thành tác phẩm có giá trị.

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị: Cục NTBD, Cục MTNATL,

 Cục ĐA, Cục VHCS, Vụ KHTC;

- Các hội TW liên quan;

- Trung tâm HTST;

- Các đơn vị liên quan.

- Lưu: VT, VP(THTT) S.20.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác