2867/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn chuyên gia Australia sang tập huấn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Ọuy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trưởng Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón đoàn 02 chuyên gia Học viện Nghệ thuật Quốc gia Australia sang giao lưu và tập huấn cho học viên của Trường.
- Thời gian đón đoàn , từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm: Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Australia chi trả vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế cho đoàn.
- Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chi trả chi phí ăn, ở, đi lại, lương cho chuyên gia và một số chi phí khác cho đoàn (Trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2015 của Trường).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác