2868/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Sở ấn loát tài chính Trung bộ, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công văn số 300/SVHTTDL-DS ngày 04/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Sở ấn loát Tài chính Trung bộ tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, kèm theo Công văn số 27/UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Thịnh và Biên bản cuộc họp ngày 14/04/2015. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm Sở ấn loát Tài chính Trung bộ, bao gồm các nội dung: Tu bố tam bảo chùa Thanh Đàm và miếu thờ; tôn tạo bia lưu niệm, nhà đón tiếp vệ sinh, sân lễ, cổng và tường rào khu lưu niệm; xây dựng mới nhà bái đường phía trước Tam bảo chùa Thanh Đàm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
1. Đối với phương án tu bổ chùa Thanh Đàm:
- Do chùa Thanh Đàm xây dựng trên núi, vì vậy chỉ nên xây dựng cổng chùa có kiến trúc đơn giản thay cho phương án xây dựng mới tam quan có hình thức kiến trúc không phù hợp với truyền thống.
- Tu bổ nguyên trạng tường bao hiện có của tam bảo và tận dụng tối đa ngói lợp, ngói lót còn khả năng sử dụng của công trình. Bổ sung nhà bao che công trình tam bảo trong quá trình tu bổ.
2. Về phương án thiết kế khu lưu niệm:
- Hạn chế tối đa việc san nền, xây dựng kè trong khu vực nằm giữa hai lối lên cấp nền cốt cao. độ 7.35 (Bản vẽ tổng thể định vị công trình) đế bảo vệ cảnh quan di tích.
- Việc xây dựng phù điêu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Kinh tê kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VP, DSVH, NVC.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác