2870/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2870/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2252/VHTTDL-QLDS ngày 23/7/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí (đền Hạ, đền Thượng), huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí bao gồm các hạng mục: Tu bổ, tôn tạo đền Thượng (tu bổ đại bái, ống muống, hậu cung; xây dựng nhà phụ trợ); tu bổ tôn tạo đền Hạ (tu bổ đại bái, ống muống, hậu cung); xây dựng am hoá sớ và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần hướng dẫn chủ đầu tư lưu ý một số vấn, cụ thể là:

- Đối với việc tu bổ đền Hạ: Do phần lớn hệ kết cấu còn tốt, chỉ tiến hành gia cố, tu bổ các cấu kiện đơn lẻ, nên cần có giải pháp thiết kế hạ giải từng phần (không hạ giải toàn bộ hạng mục) để đảm bảo bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc công trình.

- Không xây dựng, phục hồi Tả mạc, Hữu mạc của đền Thượng, đền Hạ do chưa đủ cơ sở khoa học.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nội dung Dự án với nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận và huy động nhân dân tham gia giám sát, đóng góp cho việc tu bổ di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giao Cục Di sản văn hoá thoả thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác