2870/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ Chức hội thảo đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hóa, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chi theo chế độ quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, PC, TO (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác