2871/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định cơ quan đánh giá, phân tích khía cạnh trẻ em trong Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam 2005-2010 để lồng ghép vào Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 2010-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2010 vể việc triển khai hoạt động dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội hợp tác với UNICEF năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định Viện nghiên cứu Gia đình và giới thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện hoạt động rà soát, phân tích các khía cạnh liên quan tới trẻ em trong Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam để lồng ghép vào Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam chu kỳ mới.

Điều 2. Nguồn kinh phí của tiểu dự án chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội do UNICEF hỗ trợ.

Điều 3. Viện Gia đình và Giới, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;;

-Bộ trưởng,(để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ, TVT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác