2875/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thăm dò khảo cổ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THĂM DÒ KHẢO CỔ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Điều 38, 39, 40, mục 1, Chương IV, Luật di sản văn hoá về quy chế cấp giấy phép thăm dò và khai quật khảo cổ;

Căn cứ Điều 19, 20, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 651/CV-VHTT&DL ngày 13 tháng 8 năm 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thăm dò các địa điểm tại khu vực đền thờ Lê Văn Thịnh, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thăm dò: Từ ngày 03/9/2009 đến ngày 30/9/2009.

-Diện tích thăm dò : 30m2, gồm 03 hố ( 10m2/01 hố) .

-Phụ trách thăm dò: TS. Trần Đình Luyện.

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh giữ gìn, bảo quản, khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phét trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh (2b);

- Lưu: VT, DSVH (03), LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác