2877/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v biểu diễn Chương trình nghệ thuật phục vụ Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 2659/ KH-BVHTTDL ngày 3 tháng 7 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015);
Căn cứ Công văn số 663/CV-LTNG ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao gửi Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình nghệ thuật phục vụ Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào 18h30 ngày 01 tháng 9 năm 2015 tại Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Dàn nhạc Giao hưởng dân tộc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn:
1. Chương trình nghệ thuật phục vụ phục vụ Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào 18h30 ngày 01 tháng 9 năm 2015 tại Nhà Quốc hội.
- Kinh phí thực hiện do Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao chi trả.
2. Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội biểu diễn từ 19h00 đến 20h00 ngày 28 tháng 8 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.
-Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác