2878/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
 
Phúc đáp Công văn số 807/UBND-VX ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xin chủ trương cho phép tổ chức Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 trong khuôn khố tố chức sự kiện Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình năm 2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Ủng hộ chủ trương tổ chức Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình năm 2016, góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa âm nhạc chiêng - không gian văn hóa chiêng Mường.
2. Nội dung hoạt động:
Các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (trong đó có Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2) diễn ra với nhiều nội dung và tập trung trong thời gian ngắn, đề nghị tỉnh Hòa Bình cần có kịch bản, chương trình chi tiết nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra đạt hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT- TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Công điện 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xem xét, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình;
-Lưu: VT,VHCS,NTT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác