2879/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xây dựng cột điện tại di tích Ngục Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Báo Văn hóa số 1882 ra ngay 11/8/2010 có đăng bài "Xây dựng, gia cố móng trụ cột điện trong di tích lịch sử cấp quốc gia Ngục Kon Tum". Nội dung bài báo cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký quyết định giao một phần đất của di tích Ngục Kon Tum cho Công ty Điện lực 3 Đà Nẵng và với quyết định này  Ban Quản lý các công trình điện (thuộc Công ty điện lực 3) đã dựng một trụ cột điện 35KV và gia cố móng trụ cột điện này với hàng nghìn mét khối đất và bê tông trên đỉnh gò đất nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ I của di tích Ngục Kon Tum.

Ngục Kon Tum đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988, vì vậy di tích phải được bảo vệ và phát huy theo quy định của Luật di sản văn hóa. Những năm qua, di tích đã được lập dự án tu bổ, tôn tạo: Bộ đã đầu tư năm 2010 Bộ tiếp tục đầu tư 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt. Việc xây dựng, gia cố móng trụ cột điện trong khu vực bảo vệ của di tích Ngục Kon Tum là vi phạm quy định của Luật di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo đình chỉ ngay việc xây dựng, gia cố móng trụ cột điện trong khu vực bảo vệ di tích Ngục Kon Tum, có phương án di dời trạm biến áp và tuyến đường dây điện này ra khỏi khu vực bảo vệ di tích để di tích được bảo vệ và phát huy theo quy định của Iuật di sản văn hóa./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Sở VHTTDL Kon Tum;

-Bảo tàng Kon Tum;

-Lưu: VT, DSVH, KTKC.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác