2879/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thụật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Quản lý khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 157/CV-BQL KDTLSST ATK ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Quản lý khu di tích Lịch sử
- Sinh thái ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung bao gồm các nội dung: bổ sung hiện vật, tư liệu lịch sử và biến tên trong Nhà Trưng bày - Cộng đồng; xây dựng mới bia cây Gội, bồn cây và đường dạo xung quanh cây Gội; xây dựng bổ sung đoạn hàng rào còn thiếu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý các vấn đề sau:
- Không xây bia các nhà tài trợ.
- Việc bón phân và chống mối cho cây Gội cần đảm bảo sự an toàn của cây.
- Ban Quản lý khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa cần hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện việc bổ sung hiện vật, tư liệu lịch sử trong Nhà Trưng bày - Cộng đồng đúng với sự kiện, nhân vật lịch sử của di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban Quản lý khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên hướng dẫn đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác