2879/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cử thành viên tham gia vào Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
 
Thực hiện Quyết định số 2373/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016. Căn cứ vào báo cáo số 1025/SVHTTDL-QLDSVN ngày 27 tháng 7 năm 2016 về kết quả khảo sát mở lóp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên:
1. Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) trước ngày 04/8/2016 để tổng hợp.
2. Chủ động xây dụng kế hoạch, chương trình đảm bảo yêu cầu về nội dung, điều kiện đế tố chức Lớp truyền dạy thành công tốt đẹp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
-Lưu: VT,VHDT, Hng08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác