2882/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2882/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Văn chỉ Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1432/VHTTDL-QLDS ngày 03/6/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Văn chỉ Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo Công văn số 784/DSVH-DT ngày 27/11/2012 của Cục Di sản văn hóa). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích Văn chỉ Nguyệt Áng bao gồm các hạng mục: Tôn tạo, xây dựng Điện thờ (nhà Văn chỉ), 02 nhà bia, mộ cổ, các cổng; Xây dựng nhà vệ sinh và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề sau:

- Không xây dựng 02 hành lang (Tả mạc, Hữu mạc) để phân biệt mặt bằng kiến trúc của Văn chỉ với Đền thờ; không làm mái tại cổng chính (cổng dạng Nghi môn tứ trụ).

- Cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật bảo quản 02 tấm bia hiện có tại di tích; đồng thời điều chỉnh hướng nhà bia cho phù hợp (bờ nóc nhà bia song song với bờ nóc nhà Văn chỉ).

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các  bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác