2882/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Đức Môn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2030/ SVHTTDL-QLDT ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Đức Môn, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ đình chính (Tiền tế); tôn tạo cổng Nghi môn, bức bình phong, tường rào, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:.
- Việc xây dựng bình phong trước hết cần xin ý kiến của nhân dân để tạo sự đồng thuận, sau đó điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với nghệ thuật truyền thống và với không gian di tích.
- Bổ sung thuyết minh và thiết kế phương án tôn tạo sân vườn, trồng cây xanh trong khuôn viên di tích.
- Điều chỉnh thiết kế cửa Nghi môn không chạm khắc cầu kỳ. Không đắp chi tiết vân mây trên cột trụ tường rào.
- Cổng đình cần hài hòa với cổng chùa hiện có.
- Bổ sung phương án bao che phục vụ thi công tu bổ Tiền tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH,NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác