2882/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá họp XI kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24/04/2001 của Bộ Văn hoá - Thông tin về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức Tuần phim Ba Lan (gồm 5 phim) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thời gian: từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2010

Địa điểm: Hà Nội.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt phim trước khi trình chiếu.

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Điện ảnh chịu chi phí thẩm định tác phẩm điện ảnh

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu chi phí tổ chức Tuần phim - Phía Ba Lan chịu chi phí gửi phim đi, về.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác