2883/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 466/SVHTTDL-DSVH ngày 30/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 09/7/2015). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, bao gồm các hạng mục: tu bổ Gác chuông, Tam bảo, khu mộ tháp, nhà bia hiện trạng, cổng phụ khu nội tự; xây dựng nhà Tổ, nhà khách - ban quản lý (nhà Tăng), am hóa vàng, nhà bếp; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Không xây dựng tả hữu hàng lang (hạng mục số 5) vì không phù hợp vói kiến trúc chùa truyền thống và làm ảnh hưởng đến nhà Văn chỉ hiện có tại di tích. Chỉ nên xây dựng 01 nhà tạo soạn đăng đối vói nhà Tăng và di chuyển am hóa vàng về gần nhà tạo soạn. Cân nhắc việc xây bổ sung nhà bia (hạng mục số 8).
- Dự án cần quan tâm đến việc bảo quản bệ đá hoa Sen trong Tam bảo.
- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ thiết kế tu bổ khu mộ tháp, hạ tầng kỹ thuật, nhà bao che phục vụ thi công tu bổ Gác chuông, Tam bảo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác