2884/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2884/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 8 năm 2013 Về việc thẩm định Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ (Công văn số 353/VPVP-KGVX ngày 10/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), ngày 12/6/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia và các nhà khoa học. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị nêu trên, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án.

Để chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định bằng văn bản cho Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị và mong nhận được văn bản trả lời trước ngày 10 tháng 8 năm 2013./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Phú Thọ;

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, NKD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác