2884/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận bổ sung một số hạng mục vào Di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1869/TTr- SVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị thoả thuận bổ sung các hạng mục: Gác chuông, Gác Trống, Bia dẫn di tích, Bia ghi danh vào Khu tưởng niệm Di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận bổ sung các hạng mục: Gác chuông, Gác Trống, Bia dẫn di tích, Bia ghi danh vào Khu tưởng niệm thuộc Di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh.
2. Về phương án thiếí kế các hạng mục bổ sung:
- Điều chỉnh thiết kế Gác chuông, Gác Trống theo hướng mái có bờ nóc.
- Xây dựng cụ thể nội dung Bia dẫn di tích và Bia ghi danh. Tính toán quy mô thiết kế bia phù hợp với nội dung và vị trí dự kiến xây dựng. Hình thức bia cần giản lược hơn, không nên mô phỏng theo dạng cuốn thư.
- Bổ sung thuyết minh, phần bản vẽ cần có dấu và chữ ký của đơn vị tư
vấn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác