2886/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2886/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 8 năm 2013 Về việc ý kiến về phương án điều chỉnh vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Ngày 25/7/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2760/BVHTTDL-DSVH đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài Nguyên và Môi trường có ý kiến chính thức bằng văn bản về phương án điều chỉnh ranh giới vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/7/2013 (phương án do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề xuất tại Công văn số 106/UBND-VP9 ngày 25 tháng 7 năm 2013. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa nhận được ý kiến của hai Bộ để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An, đồng thời giải trình với IUCN và ICOMOS trong đợt thẩm định thực địa từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2013.

Một lần nữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài Nguyên và Môi trường sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản về vấn đề nêu trên trước ngày 08/8/2013. Sau thời điểm trên, nếu không nhận được văn bản trả lời của hai Bộ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Xây dựng và Bộ Tài Nguyên và Môi trường./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Ninh Bình;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác