2888/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Núi Bà Rá, xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bỉnh Phước

nh gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 966/UBND-VX ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị điều giảm 115ha ở khu vực bảo vệ 2 trong khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, núi Bà Rá, xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 1568/QĐ-BT ngày 20/4/1995). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích núi Bà Rá đươc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước lập năm 1995 còn sơ sài, không thể hiện rõ ranh giới các khu vực bảo vệ di tích, vị trí thác nước. Vì vậy, để đảm bảo phục vụ hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu so sánh phương án điều chỉnh khoanh vùng với hiện trạng di tích theo nguyên tắc các yếu tố gốc cấu thành di tích vẫn được gìn giữ, cảnh quan di tích vẫn được đảm bảo thì tiến hành lập Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vưc bảo vệ di tích gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó Biên bản và Bản đồ thống nhất với nhau tất cả các thông số (diện tích, tọa độ, hướng, giáp giới,...), có đầy đủ dấu xác nhận của các cơ quan liên quan về khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Bên cạnh để, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có di tích tổ chức họp thống nhất phương án khoanh vùng bảo vệ di tích với nhân dân địa phương (cuộc họp cần lập biên bản riêng, có chữ ký của những người tham dự).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, thỏa thuận khi nhận được Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích và biên bản cuộc họp nêu trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tnh Bình Phước;
- Lưu VT. DSVH. NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác