2889/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ Tam quan chùa Bảo Tháp, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2235/SVHTT&DL-QLDS ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ Tam quan chùa Bảo Tháp, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Báo cáo-kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Tam quan chùa Bảo Tháp, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội với nội dung tu bổ các thành phần, Cấu kiện bị hư hỏng; thay mới hệ thống chân tảng, bậc tam cấp, cửa, lát lại nền.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề:
- Bổ sung; bản vẽ, ảnh hiện trạng chân tảng, cửa, chi tiết các trang trí trên mái.
- Thiết kế, chân tảng đá, các trang trí trên cấu kiện gỗ theo nguyên mẫu hiện có tại di tích; cần chỉ định màu cho tường và các thành phần nề, ngõa khác.
- Thiết kế cửa theo cấu trúc truyền thống (cửa bức bàn có quang cửa), quy mô, kích thước cứa theo nguyên trạng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác