288/QĐ-BVHT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cần tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2388/SVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 12 năm 2009 và của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 829/KCH ngày 29 tháng 12 năm 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện khảo cổ khai quật tại các di tích: Hang Con Moong, hang Lai, hang Lý Chùn thuộc xã Thành Yên, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khai quật: từ ngày 25/01/2010 đến ngày 25/4/2010.

- Diện tích khai quật: 140m2, trong đó: hang Con Moong: 50m2; hang Lai: 50m2; hang Lý Chùn: 40m .

- Phụ trách khai quật: PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử, Trưởng phòng Nghiên cứu thời đại đá, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không được đưa ra những kết luận vội vàng khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn Phòng. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 5 ;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Viện Khảo cổ học (02b);

- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa (02b);

- Lưu: VT, DSVH, LQV. 11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác