288/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 288/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2014 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình Hòa nhạc “Mozart cycle’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mời nhạc trưởng Honna Tetsuji, (người Nhật Bản) nghệ sỹ Nguyễn Ly Hương đến tập luyện và biểu diễn cùng Dàn nhạc trong chương trình Hòa nhạc “Mozart cycle’’

Thời gian luyện tập và biểu diễn: từ ngày 20/02 đến ngày 19/02/2014.

Thời gian biểu diễn: 20h00, ngày 18 và ngày 27 tháng 02 năm 2014.

Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24, Tràng Tiền, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

+ Nhà tài trợ chi vé máy bay cho chỉ huy.

- Trung tâm Văn hóa Pháp hỗ trợ nhà hát, in ấn, quảng cáo, bán vé ngày 18,19/2/2014.

 + Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí: thù lao cho chỉ huy, nghệ sỹ, tiền tập và tiền biểu diễn cho diễn viên dàn nhạc, lễ tân đón tiếp và các chi phí khác phục vụ chương trình theo quy định hiện hành (trích từ nguồn ngân sách do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, VTA.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác