2890/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hỗ trợ kinh phi cho dự án tu bổ di tích chùa Cần Linh, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
 
Phúc đáp Công văn số 5071/UBND-TM ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015 để thực hiện dự án tu bổ di tích chùa cần Linh thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Nghệ An tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền Trần Đăng Dinh, đền Hồ Tông Thốc, mộ Trần Tấn và Nền tế cờ... Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét bố trì bằng nguồn ngân sách của tỉnh và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.
Trên đây là ý kiên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm-2015 để thực hiện dự án tu bổ di tích chùa cần Linh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác