2890/BVHTTDL-TCTDTT

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xin phép đăng cai tổ chức Giải Vô địch Judo Đông Nam Á 2010 .

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 17/LDJDVN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Liên đoàn Judo Việt Nam và Công văn số 3468/SVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh về việc xin phép đăng cai tổ chức giải vô địch Judo Đông Nam Á 2010. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc đăng cai giải vô địch Judo Đông Nam Á lần này sẽ góp phần nâng cao uy tín của Thể thao Việt Nam nói chung và của Liên đoàn Judo trong khu vực Đông Nam Á đồng thời là điều kiện thuật lợi để các vận động viên Việt Nam được rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn. Vì vậy,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng cai giải vô địch Judo Đông Nam Á 2010, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 22 đến 26 tháng 9 năm 2010.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dự kiến số nước tham dự: 09 nước.

- Dự kiến quan chức, cán bộ, trọng tải, vận tải, vận động viên, huấn luyện viên: 106 người.

- Tổng kinh phí: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

do Liên đoàn Judo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm.

Kính mong được sự chấp thuận của Thủ tướng.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Thiện Nhân:

-Văn phòng Chính phủ;

-Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Công an:

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, TCTDTT, An (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác