2895/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Hội nghị " Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tỉnh phía Nam"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ " XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHO CÁC TỈNH PHÍA NAM"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-BKH ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức hội nghị với tên gọi xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tỉnh phía Nam"

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Bình Dương

-Thời gian: vào ngày 15-20 tháng 11/2009

- Thành phần tham dự: Đại diện một số UBND tỉnh, thành phố và Bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các tỉnh phía Nam.

Điều 2. Giao cho Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Quảng cáo truyền thông Việt tổ chức hội nghị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hội nghị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ theo kế hoạch 2009 và kinh phí từ kêu gọi tài trợ theo tinh thần xã hội hóa.

Điều 4. Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Việt chịu trách nhiệm tự cân đối thu chi cho toàn bộ hoạt động của hội nghị, tự hạch toán kế toán và đảm bảo tuân thủ các chế độ chính sách tài chính hiện hành.

Điều 5. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c)

- Lưu: VT. KHTC (1),QK.8

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác