289/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác chuấn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Đề án tổng thể số 87/ĐA-BTCIPU132 ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ban Tố chức IPU 132 về công tác chuấn bị và tố chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 và các Hội nghị liên quan tại Hà Nội, Việt Nam;
Căn cứ Đề án số 107/ĐA-BTCIPU132 ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ban Tổ chức IPU 132 về công tác thông tin - tuyên truyền phục vụ IPU 132;
Căn cứ Đề án số 173/ĐA-BTCIPU132 ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ban Tổ chức IPU 132 về công tác lễ tân - sự kiện phục vụ IPU 132;
Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quyết định số 4209/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung thành phần, phân công nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác chuẩn bị và tố chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132), cụ thể như sau:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;
2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực, phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về lễ tân-sự kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ IPU 132;
3. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về thông tin-tuyên truyền và các chương trình nghệ thuật của Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ IPU 132;
4. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về hậu cần-tài chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ IPU 132;
5. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thường trực Ban Tổ chức;
6. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
7. Bà Phan Linh Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;
8. Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy
viên;
9. Ông Vũ Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch, Ủy viên;
10. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trưởng du lịch, Tổng cục Du lịch, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, Ủy viên;
12. Bà Toán Thị Hương, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Công Quang, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;
14. Bà Dương Thúy Hằng, Trưởng phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;
15. Bà Nguyễn Kiều Duyên, Phó Trưởng Phòng Ngân sách, Sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;
16. Ông Lưu Nguyên, Phó Trưởng phòng Xuất nhập văn hóa phẩm, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Ủy viên;
17. Ông Trịnh Quốc Anh, Phó Trưởng phòng Châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên;
18. Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Cục Họp tác quốc tế, Ủy viên;
19. Ông Vũ Việt Dũng, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
20. Ông Nguyễn Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
21. Bà Lương Nguyễn Thu Ngân, chuyên viên Phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tổ chức IPU 132;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác